Bygge midlertidige demninger med feks lukkede bigbags fyllt med sand. Ergo stoppe vannet tidligere. Også områder der personnell ikke har tilgang. Sikre hus, bygninger, kraftstasjoner og lignende.

Bruk av helikopter i nødsituasjoner for å bygge midlertidige demninger ved hjelp av lukkede bigbags fylt med sand er en essensiell metode for å håndtere trusler fra stigende vann:

Rask respons på vanntrusler: Når vannstanden raskt stiger, enten på grunn av kraftig regn, smelting av snø eller dambrudd, kan helikoptre raskt deployeres for å bygge midlertidige demninger og forhindre ytterligere skade.

Presis plassering av bigbags: Med helikoptre kan bigbags fylt med sand nøyaktig plasseres der de trengs mest, enten det er for å beskytte en bygning, en kraftstasjon eller et annet kritisk område.

Tilgang til utilgjengelige steder: Ofte kan de mest truede områdene være utilgjengelige for tradisjonelle transportmetoder, spesielt når vannet allerede har begynt å stige. Helikoptre gir en unik evne til å raskt nå og beskytte disse områdene.

Sikkerhet for innsatsmannskaper: Ved å bruke helikoptre kan mannskap utføre demningsbyggingsoperasjoner fra en sikker avstand, uten direkte eksponering for stigende vann eller andre farer.

Forebygging av større katastrofer: Ved å raskt bygge midlertidige demninger kan man potensielt forhindre større katastrofer, som omfattende oversvømmelser eller skader på kritisk infrastruktur.

Kostnadseffektivitet: Selv om bruk av helikoptre kan ha høyere umiddelbare kostnader, kan deres evne til raskt å reagere og beskytte kritiske områder resultere i betydelige besparelser ved å forhindre skader og tap av eiendom.

Støtte til lokalsamfunn: I områder hvor stigende vann truer boliger, infrastruktur eller viktige samfunnsfunksjoner, kan helikopterintervensjoner bidra til å beskytte lokalsamfunn, støtte lokal økonomi og velferd, og gi innbyggerne en følelse av sikkerhet.

Fleksibilitet: Utover bruk av bigbags kan helikoptre også transportere andre materialer som kan være nyttige for demningsbygging, som stein, tre eller metallbarrierer.

I sum er helikopterets rolle i å bygge midlertidige demninger med lukkede bigbags fylt med sand i nødsituasjoner en avgjørende ressurs. Det gir en kombinasjon av hastighet, presisjon og fleksibilitet som kan være avgjørende for å raskt adressere og håndtere trusler fra stigende vann, beskytte liv og eiendom, og støtte effektiv krisehåndtering.