1. Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gir en oversikt over hvordan vi, HELITRANS AS (org.nr: 980 313 360), heretter «Helitrans», behandler personopplysninger og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Som leverandør av tjenester er vi særlig avhengig av at våre kunder, samarbeidspartnere, leverandører og ikke minst, egne ansatte og medarbeidere, har tillit til oss, når det gjelder behandlingen av kunders og ansattes personopplysninger.

Helitrans er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger der Helitrans selv bestemmer formålet med behandlingen av personopplysningene.

1.1 Bakgrunn og sentrale begreper (klikk for å lese)

1.1     Bakgrunn og sentrale begreper

 

I 2018 fikk Norge nytt personvernregelverk. Den nye personopplysningsloven består av nasjonale regler og EUs personvernforordning (GDPR – General Data Protection Regulation) og gjelder i utgangspunktet for all behandling av personopplysninger, både i privat og offentlig sektor, forutsatt at det benyttes elektroniske hjelpemidler eller at opplysningene inngår i et register.

Med personvern menes et lovpålagt vern av privatlivets fred og din personlige integritet. Vernet inkluderer din rett til å ha innflytelse på bruk og spredning av personopplysninger om deg.

Med person menes en levende identifisert eller identifiserbar fysisk person.

Med personopplysninger menes opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som person. Eksempler kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, bilnummer, bilder, og fødselsnummer (både fødselsdato og personnummer). Opplysninger om adferdsmønstre er også regnet som personopplysninger. Dette kan for eksempel være opplysninger om hva du hvilke TV-serier du ser på, og hvor du befinner deg. Opplysninger om deg som forteller om din rasemessige eller etniske bakgrunn, om dine politiske, filosofiske eller religiøse oppfatninger, helseforhold, seksuelle forhold, og eventuelle opplysninger om at du har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, samt medlemskap i fagforeninger, er definert som sensitive personopplysninger.

Med behandling av personopplysninger menes alle operasjoner som gjøres med personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, strukturering, lagring og spredning.

Med behandlingsansvarlig menes den virksomheten som er ansvarlig for behandling av personopplysninger, bestemmer formålet med behandlingen, og hvilke virkemidler som skal brukes.

Personopplysninger skal kun behandles for spesifikke, uttrykkelige, angitte og legitime formål.

En databehandler er en virksomhet som behandler personopplysninger på oppdrag fra den behandlingsansvarlige.

En databehandleravtale er en avtale mellom databehandler og behandlingsansvarlig om hvordan personopplysninger skal behandles.

Med behandlingsgrunnlag menes det lovfestede grunnlaget for behandling av personopplysninger. Behandlingen er bare lovlig dersom

 • den registrerte har samtykket til behandlingen, jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 a)
 • den har til hensikt å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 b)
 • den er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse, jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 c)
 • den er nødvendig for å verne den registrertes vitale interesser, jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 d)
 • den er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt, jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 e)
 • den er nødvendig for formål knyttet til de berettigede interessene som forfølges av den behandlingsansvarlige eller en tredjepart, med mindre den registrertes interesser eller grunnleggende friheter går foran og krever vern av personopplysninger, jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 f)

 

Med samtykke menes en frivillig, spesifikk, informert, utvetydig og aktiv erklæring fra deg om at du godtar behandling av gitte personopplysninger. Et samtykke kan trekkes tilbake når som helst.

Helitrans kan behandle personopplysninger dersom det er nødvendig for å oppfylle en avtale som du er part i. Det samme gjelder der behandlingen er nødvendig for å gjennomføre tiltak som du har spurt etter før avtaleinngåelse.

Helitrans er pålagt gjennom rettslige plikter å utføre visse behandlinger av personopplysninger.

Helitrans samler inn visse personopplysninger dersom det er nødvendig for å beskytte en persons vitale interesser. Dette behandlingsgrunnlaget er svært snevert. Det må være snakk om behandling av personopplysninger i forbindelse med liv og død, eller fare for helsa.

Helitrans kan behandle personopplysninger dersom det er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse. Det samme gjelder dersom behandlingen er nødvendig for å utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.

Helitrans kan behandle personopplysninger dersom det er nødvendig for å ivareta berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Helitrans benytter dette behandlingsgrunnlaget kun der hvor inngrepet i ditt personvern er meget lite, og hvor fordelene er større enn ulempene.

Med dataportabilitet menes muligheten til å flytte data (innhold) mellom forskjellige systemer og tjenester.

2 Hvordan behandler Helitrans personopplysninger?

Helitrans grunntjenester er:

 • Persontransport med helikopter
 • Transport av gods med helikopter

Dette er tjenester som involverer et stort ansvar, og som må utføres med stor grad av nøyaktighet for å ivareta involvertes sikkerhet. En effektiv og nøyaktig kommunikasjon er viktig for å ivareta sikkerheten.

Helitrans har et virke som involverer tjenester og i utøvelsen av dette virke er behandlingen av personopplysninger nødvendig i ulike sammenhenger:

 • Kommuniserer med oss
 • Administrasjon
 • Fakturering
 • Ansettelse

Helitrans vil aldri selge personopplysninger til tredjepart mot økonomisk vederlag. Det kan forekomme at personopplysninger deles med tredjepart for å utføre visse operasjoner for Helitrans. Eksempelvis utsendelse av nyhetsbrev, leid kundeoppfølgingssystem, m.m.

2.1 Kommuniserer med oss

Vi behandler dine personopplysninger i en eller annen form når du besøker våre websider, sosiale nettverk, på/avmelder deg på vårt nyhetsbrev, gjør bestillinger, når vi yter våre tjenester, når vi fakturerer for våre tjenester og ikke minst når vi behandler stillingssøknader og ansetter nye medarbeidere.

Formål

Helitrans behandler dine personopplysninger for:

 • å levere tjenestene til deg som kunde
 • når kunder involverer deg i leveransen av våre tjenester
 • for å av sikkerhetsmessige grunner kunne ta kontakt med deg
 • til ulike plattformer, slik at vi kan kommunisere med deg og at våre kommunikasjonsplatformerer fremstår på en effektiv, tilsiktet og forutsigbar måte for deg som publikummer.
 • å kunne tilpasse tjenestene og informasjonsflyten til din person, dine brukervaner og interesser
 • å kunne lære om bruken av, og videreutvikle tjenestene til det beste for deg og andre brukere.
 • å identifisere deg, opprette og opprettholde en brukerkonto for deg i vår online platform og nettbutikk. Dette gir deg for eksempel mulighet til å administrere din brukerprofil, og gir oss muligheten til å informere deg om forhold av betydning for din brukerkonto eller for din bruk av tjenestene.

2.2 Administrasjon

Som ledd i den daglige drift behandler Helitrans personopplysninger ved håndtering og planlegging av bestillinger

Formål

De overordnede formålene med å behandle personopplysninger om deg som ledd i vår daglige drift er å :

 • sikre en trygg og effektiv gjennomføring av våre kunders bestillinger
 • oppfølging og informasjon av våre kunder før, under eller etter gjennomføring av våre tjenester
 • informere våre kunder direkte eller indirekte om tjenester, tilbud, tjenester og annet

 

3 Personopplysninger som behandles, grunnlag og formål

3.1 Generelt ved besøk av våre onlinetjenester

3.1.1 Innsammling av besøksdata

Når du benytter Tjenestene samler vi inn informasjon om eksempelvis navn på produsent av datamaskinen, mobiletelefonen, eller smart-TV-en din, hvilket operativsystem enheten har, hvilken nettleserversjon eller e-postklient som benyttes, samt informasjon om tilkoblingen til Tjenestene, som IP-adresse. Formålet med innsamlingen av denne informasjonen er å gi deg og andre brukere en bedre brukeropplevelse, og hindre misbruk av Tjenestene.
Behandlingsgrunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er berettiget interesse. Den berettigede interessen er å forbedre og videreutvikle Tjenestene til det beste for deg og andre brukere.

3.1.2 Geografisk posisjon

Ved bestilling av transporttjenester kan du bli spurt om posisjon. Dette for å forenkle bestillingsprosessen slik at du kan ta utgangspunkt i ditt nærområde og nærmeste helikopterbase.
Behandlingsgrunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er berettiget interesse, slik at bruk av tjenesten skal bli enklest mulig.

3.1.3 Søkemotorer

Nettsiden lagrer informasjon om hvilke søkeord du benytter i våre søkeverktøy. Søkeordene lagres i en egen database, og de blir bare lagret i aggregert form. Det er bare søket som lagres og det kan ikke kobles til andre personopplysninger.
Behandlingsgrunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er berettiget interesse. Den berettigede interessen er å forbedre og videreutvikle Tjenestene til det beste for deg og andre brukere.

3.1.4 Kommentarfelt

Helitrans netttjenester bruker normalt ikke kommentarfelt. Og lagrer da heller ikke kommentarer eller personnopplysninger knyttet til dette.
Om det unntaksvis benyttes kommentarfelt, vil det være nødvendig å logge inn med brukernavn og passord for å legge igjen kommentar.
Behandlingsgrunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er berettiget interesse. Den berettigede interessen er å unngå misbruk av kommentarfeltene til for eksempel spam og sjikane.

3.1.5 Analyse og statistikk

Vi analyserer og sammenstiller opplysninger du selv velger å gi oss i forbindelse med spørreundersøkelser og lignende datainnsamlinger som vi foretar for å forbedre tilbudet til publikum. Behandlingsgrunnlaget for dette er ditt samtykke.

Vi analyserer bruken av og interaksjon med Tjenestene. Analysen lages på bakgrunn av handlinger som utføres på din enhet.
Statistikken inkluderer eksempelvis hvilke sider eller nyhetssaker du har besøkt, når og hvor lenge disse besøkes, hvilke TV- eller radioprogram som startes, stoppes eller avbrytes, handlinger i kvisser, spill og valgomat.
Statistikken brukes ikke til å koble informasjon tilbake til enkeltpersoner.

Behandlingsgrunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er berettiget interesse. Den berettigede interessen er å forbedre og videreutvikle Tjenestene til det beste for deg og andre brukere.

Data som utelukkende samles inn for analyse- og statistikkformål og som ikke knyttes til identifiserbare enkeltpersoner lagres på ubestemt tid. Data knyttet til innloggede brukere slettes etter 12 måneder med inaktivitet.

3.1.6 Informasjonskapsler

Om du lurer på hvordan Helitrans benytter seg av informasjonskapsler, kan du lese mer om det i artikkelen Informasjonskapsler (cookies). Formålet med informasjonskapsler er å gi deg en bedre brukeropplevelse og forbedre Tjenestene. Behandlingsgrunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er ditt samtykke og berettiget interesse.

3.1.7 Innlogget bruker

Dersom du registrerer deg og opptrer som innlogget bruker av Tjenestene, eller på andre måter oppretter et kundeforhold til Helitrans via Tjenestene, behandler vi i tillegg til obligatoriske felter som navn og e-postadresse, de personopplysningene du selv oppgir, slik som for eksempel fødselsår, postnummer, kjønn, interesser og bilde.

Innloggede brukere vil få en personlig tilpasset tjeneste. For å kunne tilby deg denne tjenesten, analyserer Helitrans ditt bruksmønster for å kunne avdekke adferd og preferanser for å kunne gi anbefalinger og innhold som er relevant for deg. Dine personopplysninger forteller oss noe om hvordan, når, om du konsumerer innhold på tvers av enheter og plattformer og hvor ofte du bruker innholdet vårt. All din interaksjon med Tjenestene vil kunne påvirke dette resultatet.

Behandlingsgrunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er avtale.

Data knyttet til innloggede brukere slettes etter 12 måneder med inaktivitet.
Opplysningene slettes, når du som bruker sletter din brukerkonto.

3.2 Hvilke personopplysninger behandles når du kontakter oss?

3.2.1 Ved bestilling av tjenester

Vi behandler følgende personopplysninger om alle som bruker tjenestene våre for å kunne stå i kontakt i forbindelse med levering av tjenesten:
• Navn
• Telefonnummer
• Epost
I tillegg vil følgende informasjon til disse stedene lagres som del av tjenesteoppdraget:
• Adresse
• Posisjonsdata

3.2.2 Hvilke personopplysninger behandles når du har bedt om å motta nyheter / nyhetsbrev fra oss?

For å kunne sende ut informasjonsbrev (nyhetsbrev) samler vi med mottakers autorisasjon inn følgende informasjon:
• Navn
• Epostadresse
• Bransje
• Region
• Kanal (hvilken type informasjon man ønsker)

3.2.3 Hvilke personopplysninger behandles når du kontakter oss via skjema på e-post eller via vår webside ?

Når du sender oss en e-post eller kontakter oss via nettskjema, vil din henvendelse bli behandlet i et av våre oppfølgingssystemer. De opplysninger vi ikke er forpliktet til å journalføre eller akrivere vil bli slettet etter Helitrans fastsatte sletterutiner.
Når du kontakter oss elektronisk vil vi fra tjenesten kunne motta og lagre:
• Navn
• Telefonnummer / epost eller brukernavn / identifikator på den tjenesten vi kontaktes via.
• Om du bruker en tjeneste som har profil, vil også profilinformasjon så som bilde og annet lagret av tjenesten
• IP-adresse
• Meldinger og informasjon som er sendt og som må sees som en del av kontakten.

Våre IT- løsninger kan lagre denne informasjonen automatisk som en del av din profil i vårt kundeoppfølgingsystem.
Hvilke personopplysnininger behandles når har bestilt tjenester fra oss og de utføres.

Din informasjon vil i tillegg til i vårt kundeoppfølgingssystem, lagres i flightoperationsystem samt vårt regnskaps- og faktureringssystem.
For de opplysninger vi behandles for å saksbehandle din henvendelse er behandlingsgrunnlaget vårt berettiget interesse. Den berettigede interessen er å yte god kundeservice.

Vår e-postløsning støtter TLS-kryptering for å sikre vår e-postkommunikasjon. Din e-postkommunikasjon med Helitrans vil være beskyttet hvis din e-postleverandør støtter dette. E-post som sendes til Helitrans hvor TLS-kryptering ikke benyttes, vil ikke avvises av vår e-postløsning.
Vår tjenesteleverandør skanner all innkommende og utgående e-post for virus og skadevare.

Behandlingsgrunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er berettiget interesse. Den berettigede interessen er å sikre Helitrans IKT-infrastruktur.

3.2.4 Hvilke personopplysninger behandles når du følger oss på sosiale medier.

Når du følger oss eller kontakter oss på sosiale medier, vil vi fra tjenesten kunne motta og lagre:
• Navn
• Brukernavn / identifikator
• Profilinformasjon så som bilde og annet lagret av tjenesten
Våre IT- løsninger kan lagre denne informasjonen som en del av din profil i vårt kundeoppfølgingssystem.

3.2.5 Hvilke personopplysninger behandles når du kontakter oss via telefon

Når du kontakter oss per telefon vil vi få opp ditt telefonnummer, hvorfra våre datasystemer kan gjøre oppslag ditt navn og hvis du er tidligere kunde, dine tidligere aktiviteter hos oss:
• Telefonnummer

Om du ringer oss, vil ditt navn og telefonnummer bli lagret sammen med opplysninger om når du ringte i vår telefonsentral, og på enhetene som samtalen ble koblet til. Det gjøres navneoppslag i nettbasert telefonkatalog, og vårt kundeoppfølgingssystem.

Behandlingsgrunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er berettiget interesse. Den berettigede interessen er å ivareta sikkerheten til Helitrans ansatte og hva registreres når du besøker våre lokaler.

Helitrans har spredte lokaliteter med baser rundt om i Norge. Hovedkontoret på Værnes samt flere av basene er lokalisert på flyplasser hvor Avinor står for sikkerhet og besøkskontroll. På disse vil besøkende være registrert av Avinor i deres løsninger pga sikkerhet.

Behandlingsgrunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er berettiget interesse. Den berettigede interessen er å sikre tilgangen til flyplassene og Helitrans lokaler.

3.2.6 Fakturering / betaling av tjenester?

Ved fakturering og/eller betaling vil følgende informasjon lagres om den som skal motta faktura:
• Navn på fakturamottaker
• Adresse
• Telefon
• Epostadresse

Helitrans utfører fakturering av tjenester og vil i den forbindelse håndtere personopplysninger knyttet til kunde, og tjenesten. I noen situasjoner betaler kunder for tjenesten med betalingsstjenester. Da vil også kundens personopplysninger håndteres.

Helitrans bruker en faktoringpartner og personopplysninger kan deles med denne 3djepart.

Ved betaling av med kredittkort vil kredittkortinformasjon håndteres mot 3djepartstjenester, så som VIPPS og iZettle, men kredittkortinformasjon eller bankinformasjon vil aldri lagres av Helitrans.

Unntaket vil være i fall det må gjøres en tilbakebetaling, da vil vi særskilt måtte be om bankkinformasjon for dette formålet for å utføre en banktransaksjon. Denne informasjonen vil da lagres og arkiveres som en del av regnskapsdata etter egne regler og lover.

3.2.7 Stillingssøknader og ansettelser

Dersom du søker jobb i Helitrans, trenger vi å behandle opplysninger om deg for å vurdere din søknad.
Opplysninger behandles i den utstrekning det er nødvendig for å inngå eller forberedelse inngåelse av en arbeidsavtale. I den utstrekning søknaden din inneholder sensitive (særlige kategorier) personopplysninger, er det rettslige grunnlaget vårt personopplysningsloven § 6 (behandling av særlige kategorier av personopplysningers for å gjennomføre arbeidsrettslige plikter eller rettigheter.)

Søknadsdokumenter inneholder typisk:
• Navn
• Adresse
• Telefon
• Epost
• Fødselsdato så vel som personnummer

Personnummer er særskilt sensitiv persondata som kan misbrukes og det tas spesielle hensyn når slik informasjon er lagret, og informasjonen destrueres når den ikke lengre er påkrevd.

Helitrans benytter ikke og lagrer ikke personnummer annet enn ved ansettelser.

Ansatte vil lagres i vårt HR- og lønningssystemet.

4 Adgangsrutiner, avdelingsindeling og nivåindeling

Helitrans benytter adganskontroll slik at utenforstående ikke skal få tilgang til kundeinformasjon, herunder personopplysninger.
I tillegg bestrebes en avdelindsindeling og nivåindeling slik at detaljert kundeinformasjon bare er tilgjengelig for de som må ha tilgang til denne informasjonen.

5 Databehandlere og tredjeparter

For å kunne levere Tjenestene til deg, benytter Helitrans seg av flere eksterne tjenesteleverandører. Enkelte av disse er databehandlere som behandler personopplysninger på vegne av Helitrans, mens andre er tredjeparter som behandler personopplysninger på egne vegne.
Helitrans benytter flere databehandlere som gir oss innsikt i publikums bruksmønstre og interaksjon med Tjenestene våre. Eksempler på slike databehandlere er Google Analytics, Hotjar, Bitrix24 og Mailchimp.

Når databehandler behandler personopplysninger på vegne av Helitran, er dette regulert i databehandleravtaler eller gjennom andre mekanismer som sørger for sikker behandling av dine personopplysninger. Dersom bruken av databehandlere innebærer overføring av personopplysninger til land utenfor EØS vil Heitrans sørge for at passende garantier er på plass, for eksempel ved å inngå EUs standard overføringsavtaler.

For å tilpasse og videreutvikle Tjenestene benytter Helitrans seg av tredjepartstjenester som for eksempel elementer fra Google, Facebook, Twitter, YouTube, Snapchat eller Instagram, hvor du som bruker kan ha en egen brukerkonto hos tredjepartstjenesten som er innebygget.

Helitrans vil da blant annet kunne se samlet informasjon (inkludert alder, kjønn og sted), få statistikk over hvor mange som har vært på siden og sett innleggene, hvor mange som har respondert med klikk og reaksjoner, osv.

Tredjepartstjenester som er tilgjengelig via våre tjenester er underlagt tredjepartens personvernerklæring. Vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med disse.

Helitrans har avtaler med en rekke databehandlere som behandler personopplysninger knyttet til daglig drift. Dette for å kunne håndtere eksempelvis lønn og telefonabonnementer til ansatte, og fysisk sikkerhet for ansatte og besøkende.

6 Dine rettigheter og hvordan du kan utøve disse

6.1 Personvernombud

Dersom du har spørsmål om Helitrans behandling av dine personopplysninger eller om dine rettigheter etter personvernlovgivningen, ta kontakt med Helitrans personvernombud på [email protected]
Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

6.2 Tilbaketrekking av samtykke

Dersom du har gitt samtykke til at Heilitrans kan behandle dine personopplysninger, kan du når som helst trekke ditt samtykke tilbake, ved å kontakte oss.

6.3 Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Helitrans behandler om deg. Se Innsyn for mer informasjon og kontaktopplysninger.

6.4 Retting av personopplysninger

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger om deg som er feilaktig eller misvisende. Dersom du har opprettet en brukerprofil i Helitrans webside, har du anledning til å gå inn og gjøre endringene på Min side.

6.5 Sletting av personopplysninger

I enkelte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv. Les mer om retten til sletting på Datatilsynets side.

6.6 Dataportabilitet

Du har rett til å motta og få overført personopplysninger du selv har oppgitt ved samtykke eller avtale til Helitrans (dataportabilitet). Dersom du ønsker å få overført dine personopplysninger, vil du få informasjonen utlevert i et strukturert og maskinlesbart format slik at de enkelt kan overføres til den nye virksomheten. Du kan også be Helitrans om å overføre dine personopplysninger direkte til den nye virksomheten hvis det er teknisk mulig. Før vi utleverer opplysninger om deg, må vi fastslå din identitet.

6.7 Begrenset behandling

Du har rett til å kreve begrenset behandling av dine personopplysninger. I dette tilfellet vil personopplysninger bli lagret, men ikke bli brukt.

Når behandlingen av personopplysninger er begrenset, skal virksomheten lagre opplysningene, men ikke bruke dem til noe uten ditt samtykke. Det finnes noen få unntak, blant annet dersom virksomheten trenger opplysningene for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav eller for å verne en annen persons rettigheter. Det kan også være nødvendig å behandle personopplysningene for viktige, allmenne interesser, men denne typen behandling vil som regel ha hjemmel i lov.

6.8 Stopp bruk av personopplysninger i reklamesammenheng

Du har rett til å kreve at bruken av dine personopplysninger stoppes brukt i reklamesammenheng. I dette tilfellet vil personopplysninger bli lagret, men ikke bli brukt for i markedsrettede formål.

6.9 Øvrige rettigheter

Dersom du mener at vi har registrert feil personopplysning om deg, du ønsker å motsette deg behandling av personopplysninger, eller du har opplevd noe du mener er et brudd på personvernregelverket, ber vi om at du kontakter vårt personvernombud på [email protected]. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet.

Du kan begrense mengden av opplysninger som behandles gjennom å benytte deg av privatmodusinnstillinger på enheten din. Det vil for eksempel si at du kan blokkere informasjonskapsler i nettleseren din, eller forhindre at nettleseren logger nettlesingen din og at nettsteder du besøker sporer deg, ved å sette nettleseren i privat-modus. Kvaliteten på Tjenestene vil kunne bli påvirket av slike tiltak.

7 Annen kontaktinformasjon

Henvendelser rettes til HELITRANS AS (organisasjonsnummer 980 313 360). For kontaktinformasjon, se Kontakt.

8 Informasjonssikkerhet

Helitrans overordnede grunnprinsipper for informasjonssikkerhet gjelder alle brukere, systemer og tjenester i Helitrans. Tiltak for etterlevelse av informasjonssikkerhet gjelder også for sikring av personopplysninger som brukes til journalistiske formål.
Grunnprinsippene skal bidra til at Helitrans informasjonsverdier sikres på en systematisk og tilfredsstillende måte. Grunnprinsippene legges til grunn ved planlegging, organisering og gjennomføring av alle prosjekter som omhandler informasjonssystemer.

Se også Cookieerklæringen og Transportvilkårene (kommer)